Reklamacje

Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kasia@basbleu.pl lub pisemnie na adres: ul. Pomorska 577 / 579, 92-735 Łódź (P.P.H.U. "BAS BLEU" Natalia Sulikowska, Jacek Sulikowski). Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy wadliwy produkt dostarczyć na adres: ul. Pomorska 577 / 579, 92-735 Łódź (P.P.H.U. "BAS BLEU" Natalia Sulikowska, Jacek Sulikowski). Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

                                                        REKLAMACJA

  1. Dane Klienta:

Imię i nazwisko: ................................................................................

Adres: ..............................................................................................

Telefon ........................................................

E-mail: ........................................................

Numer konta bankowego: ...................................................................

  1. Informacje o przedmiocie reklamacji:

Produkt: ...........................................................................................

Data zakupu: ...............................................

Opis wady/ przyczyna reklamacji:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

  1. Żądanie reklamującego:

[ ] nieodpłatna naprawa

[ ] wymiana na nowy

[ ] zwrot zapłaconej ceny

[ ] obniżenie zapłaconej ceny

Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innymi powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa wybór żądania należy do

 reklamującego.

 

................................................................................................................. 
(Miejscowość, data wypełnienia reklamacji oraz czytelny podpis Klienta)