Zwroty

ZWROT

Konsument może dokonać zwrotu bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

*Zwrotu można dokonać również bezpośrednio przez sklep.  Instrukcja na dole tej strony.

 

                           ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu

od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

........................................................................................................

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

........................................................................................................

– Adres konsumenta(-ów)

........................................................................................................

– Numer konta bankowego konsumenta(-ów)

........................................................................................................

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany

   w wersji papierowej)

..................................................................

– Data ........................................................   

                                               

*niepotrzebne skreślić

Klient może dokonać zwrotu produktu bezpośrednio w sklepie (jeśli okres zwrotu nadal obowiązuje).

Aby to zrobić, musi wykonać następujące czynności:

·       Wejść w zakładkę "Historia zamówień" na swoim koncie klienta.

·       Zaznaczyć zamówienie, którego dotyczy zwrot.

·       Zaznaczyć produkt(y), który chce zwrócić, oznaczając pole przy jego(ich) nazwie.

·       (Opcjonalnie) Wyjaśnić powód zwrotu, aby obsługa sklepu mogła lepiej zrozumieć, dlaczego klient chce to zrobić.

 

Gdy formularz jest kompletny, klient naciska "Zwróć towar", a odpowiednia informacja zostaje wysłana do obsługi sklepu. Pojawia się ona jako "Oczekiwanie na potwierdzenie" w zakładce "Zwroty produktów" na koncie klienta.